Политика по качеството 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД

С въвеждането на система за управление на качеството ISO 9001:2015, Висшето ръководство на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на фирмена култура.

С цел запазване и засилване на туристическия интерес Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД се ангажира да насочи усилията си в  предлагане на туристически продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на клиентите.

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД провежда политика за осигуряване на качествени туристически и туроператорски услуги, които отговарят и дори надминават очакванията на клиентите.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя следните основни измерими цели по качеството:

Като резултат от успешното прилагане и сертифициране на СУК спрямо ISO 9001:2015 ръководството очаква:

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  потвърждава своята убеденост и готовност за изпълнение на политиката и целите по качеството и призовава колектива за активна работа, съпричастност, коректност и творчество с цел разработване, внедряване, поддържане, усъвършенстване и подобряване на СУК спрямо ISO 9001:2015 и утвърждаване на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  , като водещ туроператор в туристическия отрасъл.

С официалното оповестяване на

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ

се ангажирам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност, съпричастност и лична отговорност в реализирането на фирмената политика за постигане на най-висока удовлетвореност на клиентите!

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                          Зорница Карамихова

Дата : 29.08.2017год.                                                                                                                                                                                             Управител  на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД