office@starstravel.info +359 888 425 784

Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД

С въвеждането на система за управление на качеството ISO 9001:2015, Висшето ръководство на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД цели да постигне бързо и качествено обслужване на своите клиенти, използвайки предимствата и възможностите на фирмена култура.

С цел запазване и засилване на туристическия интерес Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД се ангажира да насочи усилията си в  предлагане на туристически продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на клиентите.

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД провежда политика за осигуряване на качествени туристически и туроператорски услуги, които отговарят и дори надминават очакванията на клиентите.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя следните основни измерими цели по качеството:

  • Поддържане и ефикасно функциониране на изградената процесно ориентирана и сертифицирана СУК спрямо ISO 9001:2015.
  • Провеждане на пазарна стратегия, ориентиране към клиента и неговите изисквания, на основата на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите от „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  туристически и туроператорски услуги:
  • Обновяване на съществуващите и внедряване на нови туристически продукти и технологии на основата на ориентираната към клиентите туристическа маркетингова стратегия;
  • Определяне и изпълнение на отговорностите на персонала по отношение на качеството в процеса на непрекъснато подобряване на СУК спрямо ISO 9001:2015 и работата в  „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД
  • Повишаване квалификацията и обучението на персонала с цел повишаване ролята на човешкия фактор за качествена туристическа услуга, ред, дисциплина и лоялност към фирмата;
  • Поддържане на равнопоставени взаимно-изгодни връзки с клиенти, туроператори, доставчици и партньори.
  • Предлагане на нови оферти, отличаващи се с идентичност, оригиналност и  стил.

Като резултат от успешното прилагане и сертифициране на СУК спрямо ISO 9001:2015 ръководството очаква:

  • Усъвършенстване на управлението на качеството, отговарящо на изискванията на нашите клиенти, доставчици и партньори и нормативни документи;
  • Повишаване авторитета и имиджа на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  и превръщането му в уважаван и желан партньор с доказано високо качество на международния туристически пазар;

Ръководството на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  потвърждава своята убеденост и готовност за изпълнение на политиката и целите по качеството и призовава колектива за активна работа, съпричастност, коректност и творчество с цел разработване, внедряване, поддържане, усъвършенстване и подобряване на СУК спрямо ISO 9001:2015 и утвърждаване на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД  , като водещ туроператор в туристическия отрасъл.
 

С официалното оповестяване на ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ се ангажирам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност, съпричастност и лична отговорност в реализирането на фирмената политика за постигане на най-висока удовлетвореност на клиентите!

Зорница Карамихова, Управител  на „СТАРС ТРАВЕЛ” ЕООД

Дата : 29.08.2017г.