office@starstravel.info +359 888 425 784

Политика за поверителност / Регламент GDPR

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩ РЕГЛАМЕНТ GDPR ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ПОЛИТИКА)

СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД („Ние“ / „Нас“ / „Наш“ / „СТАРС ТРАВЕЛ“), вписано в Търговски регистър под ЕИК 131055647, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „А. П. Чехов“ № 49, уебсайт www.starstravel.info и адрес на електронна поща online@starstravel.info, като администратор на лични данни, се придържа строго към разпоредбите на закона и на Общия регламент за защита на данните (GDPR/Регламента) . Моля, отделете време и прочетете внимателно тази ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩ РЕГЛАМЕНТ GDPR ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, наричана по-долу „Политиката“, за да разберете как събираме, съхраняваме и по друг начин обработваме Ваши лични данни и какви са Вашите права и възможности във връзка с посоченото обработване..

1. Събиране и обработка на лични данни 
1.1. За кои лица обработваме лични данни

Във връзка с осъществяването на Нашата дейност като регистриран по реда на Закона за туризма туроператор и туристически агент и с предоставянето на услуги на Нашите клиенти Ние обработваме информация относно следните категории физически лица („Вие“ / „Вас“ / „Ваш“ / „Субекти на данни“):

 1. Физически лица, които заявяват и/или използват Наши услуги, вкл. в случаите, когато услугите са заявени от друго лице („Клиенти“);
 2. Физически лица, които заявяват или действат по друг начин от името или в полза на друго физическо или юридическо лице Наши услуги (напр. родители, настойници, попечители, управители, прокуристи, пълномощници и др. под.) („Представители“);
 3. Физически лица, които отправят от свое име или от името на лице, което представляват, запитвания (вкл., но не само по пощата, по електронна поща и др.), сигнали, жалби или друга кореспонденция към СТАРС ТРАВЕЛ;
 4. Физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към СТАРС ТРАВЕЛ. 

1.2. Какви Ваши лични данни обработваме

За да предоставяме Нашите услугите, Ние можем – в зависимост от конкретния случай – да обработваме следните категории лични данни, отнасящи се до Субектите на данни:

 1. Идентификационни данни:
 • имена по документ за самоличност;
 • дата на раждане;
 • данни по документ за самоличност като номер на документа, дата на издаване и издаващ орган, държава на издаване и друга информация, която може да е необходима във връзка с предоставяните услуги (напр. за хотелски резервации; резервация на самолетни билети и др. под.);
 • подпис;
 1. Данни за контакт:
 • телефонен номер;
 • физически адрес(и) за кореспонденция;
 • електронен пощенски адрес;
 1. Допълнителна информация за Представители: информация кого и в какво качество представлява Представителят с информация за представлявания клиент; информация за представителната власт; за заявените от него услуги;
 2. Договорна и финансова информация, която включва информация и документи относно: заявени услуги, вкл. обхват и промени в заявените услуги; дължими и извършени плащания; просрочени/неплатени задължения; суми за възстановяване и възстановени суми (напр. при отказ от резервация и др. под.), банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); фактури и др. счетоводни документи и данните, необходими за съставянето им; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица при издаване на фактура);
 3. Друга информация и документи: Всяка друга информация и документация, които Клиентът или негови Представители Ни предоставят или които съответно се генерират/ обменят в процеса по предоставяне от услугите, вкл. и всякаква друга информация и документация, която може да се изисква от трети лица във връзка със заявените от Клиента услуги (хотели, доставчици на превозни услуги (вкл. авиокомпании, водни, железопътни и автомобилни превозвачи и др. под.),
 4. При постъпили запитвания (вкл., но не само по пощата, по електронна поща и др.), сигнали, жалби или друга кореспонденция, различни от заявяване на услуга – информация за лице, което отправя съответната кореспонденция, в какво качество, съдържанието на съответната кореспонденция, запитване, искане или др. под, и информация относно обработването и статуса им и крайния резултат от обработването им.

1.3. Какво ще стане, ако не предоставите Вашите лични данни?

При желание да използвате услугите, предоставяни от СТАРС ТРАВЕЛ, са необходими личните данни, на лицата, които ще използват тези услуги и съответно данните на лицето/лицата, които ги представляват (ако услугите не се заявяват директно от клиента). . Ние използваме информацията, с която разполагаме, (в зависимост от изборите, които правите) за да предоставяме нашите услуги.

Отказът за предоставяне на данни и документи, които са посочени от Нас като необходими за заявяването на съответна услуга, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на съответната услуга (напр. не е възможно да се направи резервация за самолетен билет за неидентифициран/ анонимен пътник) и пред възможността ни да удовлетворим и изпълним на отправяните от до Нас заявки, искания, и др. под.

2. Цели и правно основание за обработване на данните

2.1. Ние обработваме посочените по-горе Ваши лични данни за следните цели и на следните правни основания:

 1. когато е необходимо, за да изпълним нашите условия за избраната от Вас услуга, т.е. за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните (при заявяване на услуга) преди сключването на договор с Нас и за изпълнението на договорите ни за предоставяне на услуги и, по-конкретно:
 2. приемане, администриране и обработване на заявки за предоставяне на услуги, вкл. заявяване на съответни услуги към хотели, самолетни компании и т.н.;
 3. сключване, изпълнение, изменение и прекратяване договори с Клиенти, вкл. обслужване на Клиенти и предоставяне на заявените услуги;
 4. осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;
 5. администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги;
 6. възстановяване на грешно преведени суми;

Понякога Субектът на данни, който използва Нашите Услуги или за когото се заявяват Наши услуги може да не е страна по договор с нас (напр. юридическо лице, което заявява Наши услуги, които ще бъдат използвани от негови служители; физическо лице, което заявява Наши услуги в полза на членове на своето семейство, приятели, близки и др. под.). Това е така, когато услугата е заявена от лице, което заявява или действа по друг начин от името или в полза на лице, за което се заявяват Нашите услуги. В тези случаи правното основание за обработване на личните данни на крайния ползвател на Нашите услуги е легитимният интерес на СТАРС ТРАВЕЛ да осъществява търговската си дейност и да сключва, изменя, изпълнява и прекратява договори за предоставянето на своите услуги.

По изключение СТАРС ТРАВЕЛ може да окаже съдействие на клиенти при попълване на апликационни форми за издаване на визи в трети държави, за които са заявени/ резервирани пътувания. Това става само по искане на клиента, при лично явяване и в присъствието на клиента (за малолетни и непълнолетни лица при личното явяване и в присъствието на родител) в офиса на СТАРС ТРАВЕЛ. Информацията се попълва директно в съответните апликационни форми/ платформи на консулските служби на съответните държави. СТАРС ТРАВЕЛ не въвежда и не съхранява в свои системи информация, която се изисква за попълването на такива форми.

 1. когато е необходимо, за да спазим нашите законови задължения, по-конкретно:
  1. осчетоводяване, фактуриране и др. финансови и счетоводни дейности, необходими за изпълнение на задълженията съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;
  2. обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;
  3. други дейности по изпълнение на наши законови задължения (регулаторни, лицензионни, защита на потребителите и др.) на СТАРС ТРАВЕЛ, вкл. такива свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни, общински и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи;
 2. когато е необходимо за целите на Нашите (или чужди) законни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, по-конкретно:
  1. Легитимен интерес – (1.1.) упражняване и защита на законните права и интереси на СТАРС ТРАВЕЛ; и (1.2.) съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на наши клиенти, служители, търговски партньори и контрагенти на СТАРС ТРАВЕЛ:

(а) установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1.1) и т. (1.2), вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни, общински и съдебни органи;

(б) администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;

(в) събиране на вземания, дължими към СТАРС ТРАВЕЛ, включително по принудителен ред и/или чрез възлагане на трети лица;

прехвърляне на вземания на трети лица (цесии) по установения в закона ред;

(г) отправяне на нотариални покани;

 1. Легитимен интерес –  осъществяване на търговската Ни дейност и осигуряване на качеството на предоставяните от Нас услуги:

(а) администриране и управление на услугите, предоставяни от СТАРС ТРАВЕЛ;

(б) управление и контрол на качеството на предоставяните услуги.

2.4. Съгласие

Извън посочените по-горе цели, ако желаем да обработваме личните Ви данни за други цели, за които се изисква Ваше съгласие (напр. анкета за удовлетвореността Ви от предоставеното обслужване, директен маркетинг и др. под.), ще поискаме от Вас съгласието Ви чрез съответни форми за съгласие. За такива цели Ние ще обработваме само лични данни, които сте Ни предоставили доброволно в съответната форма за съгласие. Можете да оттеглите такова Ваше съгласие по всяко време, считано за бъдещ период като Ни пишете на посочения в т. 1 пощенски адрес или адрес на електронна поща. Решението дали да дадете Вашето съгласие, за какви цели да го дадете и дали да оттеглите дадено от Вас съгласие, по никакъв начин няма да засегне вида и качеството на предоставяните от Нас услуги, стойността на услугите или да доведе до други неблагоприятни последици за Вас. 

3. Сигурност

СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД  прилага технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Мерките за сигурност се актуализират непрекъснато. 

4. На кого предоставяме Вашите лични данни

4.1. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

 • Лица, предоставящи туристически, транспортни и други, свързани с туристическата дейност, услуги (хотели, авиокомпании, екскурзоводи и др. под.), доколкото е необходимо за осъществяване на заявените услуги;  
 • Застрахователи, с които администраторът има сключен договор, с цел сключване  на заявени застраховки;
 • Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на законова разпоредба;
 • Търговци и доставчици на услуги, които подкрепят бизнеса Ни, като предоставят услуги, свързани с техническата инфраструктура или съдействат за разплащанията и комуникацията с Клиента (банки и доставчици на платежни услуги; доставчици на телекомуникационни услуги, пощенски оператори и др. под.)
 • Лица, на които може да се наложи да предадем данни с оглед защита на правата или законните Ни интереси, тези на Нашите служители, на Клиента или на свързани с тях лица (държавни и общински органи; частни и държавни съдебни изпълнители;  адвокати; нотариуси и др. под.);
 • На други лица, ако това е предвидено в закона или в тази Политика.

4.2. За целите, посочени в тази Политика, СТАРС ТРАВЕЛ може да се превъзлага дейности по обработване на личните данни на трети лица – обработващи лични данни, които са обработват личните данни от името на СТАРС ТРАВЕЛ и съобразно указанията му. Отношенията Ни с такива лица се уреждат съобразно изискванията на GDPR.

4.3. Предоставяне на Ваши лични данни извън Европейския съюз/ Европейското икономически пространство

В някои случаи естеството на заявената от Вас услуга предполага Ваши лични данни да бъдат разкривани на получатели в трети държави, т.е. такива, намиращи се извън Европейския съюз/ Европейското икономически пространство (ЕС/ ЕИП) (напр. при извършване на резервация в хотел в трета държава, запазване на самолетни билети при авиокомпания в трета държава, попълване на апликационна форма за туристическа виза и т.н.). В тези случаи предаването на Вашите данни става при спазване на изискванията на Глава V от GDPR. Ако третата държава, в която се намира получателят, не осигурява адекватно ниво на защита на данните по смисъла на GDPR, тогава предаването се осъществява при някое от следните условия:

 • Доколкото предаването е необходимо за изпълнението на договор между Субекта на данните и СТАРС ТРАВЕЛ или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на Субекта на данните;
 • Доколкото предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на Субекта на данните между СТАРС ТРАВЕЛ и друго лице (напр. юридическо лице, което заявява Наши услуги, които ще бъдат използвани от негови служители; физическо лице, което заявява Наши услуги в полза на членове на своето семейство, приятели, близки и др. под.).

5. За какъв период съхраняваме Вашите лични данни

5.1. СТАРС ТРАВЕЛ обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

5.2. Съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, Ние обработваме и съхраняваме лични данни в следните срокове:

 • Личните данни, обменени във връзка със сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за предоставяни от Нас услуги (вкл. заявки за такива услуги и искания за анулиране на услуги) за целия период на действие на договора и за срок до 5 (пет) години след прекратяването му (съответно до 5 г. от анулиране на съответна заявка).
 • Личните данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (напр. заявления и други документи, уреждащи договорното отношение, фактури, кредитни и дебитни известия) се съхраняват за срок до 10 (десет) години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащането на съответно публично задължение, свързано с водената отчетност за съответната финансова година;
 • Лични данни, съдържащи се в кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват до 5 (пет) години от приключване на съответната, кореспонденция/обработване на сигнала.

 

5.3. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции, както и за период до 5 (пет) години от приключването му.

5.4. Ако по закон или друг нормативен акт се изисква съхраняването на съответна информация и/или съответните документи или други носители на информация за по-дълъг срок от посочения по-горе, за съхранението им ще се прилага нормативно установеният по-дълъг срок. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права във връзка с осъществяваното от Нас обработване на Ваши лични данни:

6.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на Ваши данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. Вие имате право да искате от Нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от Наша страна.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте Ни предоставили и  които се отнасят за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Наша страна при условията и предпоставките, предвидени за това в Регламента.

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

- обработването се извършва по автоматизиран начин.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Ние не използваме такива технологии при извършването на което и да е обработване на лични данни, посочено в тази Политика.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ако съответното обработване е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение. Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите по отношение на обработването на Ваши данни, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на СТАРС ТРАВЕЛ или на трета страна.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за  установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Упражняване на правата. Описаните по-горе права може да упражните по всяко време, като изпратите съответно писмено искане към СТАРС ТРАВЕЛ – по пощата на пощенския адрес или по имейл на електронния пощенски адрес, посочени в т. 1 от този документ, съобразно предвидения в приложимото законодателство ред. 

6.12. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

7. Допълнителна информация

Сайтът на СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД може да се посещава без да се предоставят лични данни.
Екипът на СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД ще отговори на всички обосновани запитвания относно обработката на лични данни. 

За въпроси свързани с настоящата политика за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се с нашия екип на online@starstravel.info

Дата на последна промяна: 20 май 2018г.